PRIVACY BELEID

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor worden ze gebruikt?

De gegevens die worden verzameld zijn de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht of voor het opmaken van een offerte.

Deze gegevens kunnen zijn: email, naam, adres, telefoonnummer, email, bedrijfsnaam, bedrijfsemail, bedrijfsadres, bedrijf telefoonnummer en BTW nummer.

Caskade verzamelt en verwerkt uw gegevens wanneer u informatie aanvraagt, een offerte aanvraagt of een beroep doet op onze diensten.

Bent u leveracier, dan is het mogelijk dat Caskade uw gegevens van uw firma en haar medewerkers bewaard in functie van samenwerking, afspraken en communicatie.

Caskade verwerkt zowel klant als leveranciers gegevens voor de nodige boekhoudkundige documenten en deze worden bijgehouden zolang de wet voorschrijft.

 

Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

Caskade verzameld en verwerkt uw gegevens uitgaande van de contractuele relatie die wij met u hebben en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Waar de verzameling en verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren is ze gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Caskade als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Het privacybelang van de betrokkene wordt steeds afgewogen tegenover de belangen van onze onderneming zodat hiertussen een evenwicht bestaat. U heeft steeds het recht van verzet.

 

Worden de gegevens medegedeeld aan derden?

Uw klantgegevens worden nooit gedeeld aan landen buiten de europese unie tenzij u hierbij uitdrukkelijk op de hoogte van wordt gebracht of u hiertoe zelf vraagt.

 

Inzage en correctie

Conform de GDPR wetgeving heeft ieder persoon het recht op inzage, eventuele correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Indien u dit recht wenst uit te voeren kan u dit door middel van een schrijven naar Caskade, Kardinaal Mercierlei 58, 2600 Berchem of via elektronische weg naar hallo@caskade.be Bij dit schrijven dient u toe te voegen:

  • Een recto versie kopie van uw identiteitskaart (met als doel om uw identiteit te bewijzen).
  • Een schriftelijke vermelding van wat u juist wenst (correctie, inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens)
  • Het e-mail adres waarop u gecontacteerd kan worden indien u een bevestiging wenst van de uitvoering

 

Bijkomende vragen of opmerkingen

Indien u na het lezen van ons Privacy beleid vragen of opmerkingen heeft kan u indien u dat wenst ons contacteren op hallo@caskade.be