IDENTITEIT EN VOORWERP

Artikel 1: Identiteit

CAROLINE VERKERK, onder de commerciële benaming CASKADE:

Gevestigd te Berchem

KBO-inschrijvingsnummer: BE0694.890.875

Hierna genoemd CASKADE

 

Artikel 2: Voorwerp

Enkel de hierna vermelde algemene voorwaarden regelen de overeenkomsten tussen partijen. Zij zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens CASKADE. Andersluidende en afwijkende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door CASKADE te worden aanvaard.

 

CASKADE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CASKADE zoveel mogelijk vooraf met de opdracht gever bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CASKADE bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES EN DE AANVAARDING ERVAN

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Aanbiedingen en offertes van CASKADE zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 

Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

 

Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Aanvaarding

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding of offerte, behoudt CASKADE zicht het recht voor de offerte of het aanbod binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding terug in te trekken, zonder dat de tegenpartij hieraan enige rechten kan ontlenen.

 

Mondelingen aanvaarding van de tegenpartij verbindt CASKADE slechts, nadat de tegenpartij deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

OVEREENKOMST EN UITVOERING VAN DE LESOPDRACHT

 

Artikel 5: Overeenkomst en lessenrooster

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het geven van lessen zoals uitdrukkelijk bepaald in het overeengekomen lessenrooster. De overeenkomst met het lessenrooster vormen de nauwkeurig bepaalde opdracht van CASKADE in verband met onderwerp en inhoud van de lessen, het aantal sessies, de vastgelegde data en het start- en einduur.

 

CASKADE verbindt zich er toe de deelnemers te begeleiden als leercoach en als competentiehouder in haar vakgebied. De klant geeft tijdig aan welke materie verder uitgediept of hernomen moet worden.

 

CASKADE heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te laten verrichten door derden, na overleg met de klant.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat CASKADE tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan

 

Artikel 7: Garantie

CASKADE geeft geen enkele resultaatsverbintenis voor het slagen van een examen, een proef, een bevordering of dergelijke meer door de deelnemers. De overeenkomst met dienstverlenend karakter bevat enkel een inspanningsverplichting.

 

Artikel 8: Lesblokken en lesopdracht

De lessen worden gegeven en gefactureerd in lesblokken. Elk lesblok omvat drie uur, inclusief een pauze van een kwartier. Bij twee aansluitende lesblokken wordt een bijkomende pauze voorzien van een half uur.

 

Een lesopdracht kan bestaan uit meerdere lesblokken.

 

Artikel 9: Lesplaats

De lessen gaan door op de lesplaats aangeduid door de klant.

 

De klant verbindt zich er toe infrastructuur te voorzien die CASKADE in staat stelt om op een kwaliteitsvolle manier les te kunnen geven.

 

Artikel 10: Duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, namelijk voor de periode met begin en einde zoals omschreven in het lessenrooster.

 

Artikel 11: Onmogelijkheid om les te geven

Indien CASKADE in de onmogelijkheid verkeert om opleiding te geven op de voorziene dag en/of het voorziene uur, verbindt zij zich er toe de klant vijf werkdagen voor het voorziene tijdstip van zijn afwezigheid op de hoogte te stellen. In geval van ongeval of ziekte, wordt de klant zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

 

In de mate van het mogelijke wordt voor deze afwezigheid in onderling overleg tussen de partijen een nieuw tijdstip van lesuur vastgelegd (inhaalles). Indien er geen inhaalles ingeroosterd kan worden, dan kan de klant de resterende lesblokken kosteloos annuleren.

 

Artikel 12: Onmogelijkheid om les te volgen

Indien de klant in de onmogelijkheid verkeert om opleiding te volgen op de voorziene dag en/of het voorziene uur, verbindt hij zich er toe CASKADE binnen de vijftien werkdagen voor het voorziene tijdstip van zijn afwezigheid op de hoogte te stellen. De annulatie gebeurt dan kosteloos.

 

In geval van ongeval of ziekte, waarbij ten minste 50% van de deelnemers niet aanwezig kan zijn, wordt CASKADE zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht, en dit ten laatste één werkdag voor aanvang van de les. Indien de opleiding definitief geannuleerd wordt ten minste een dag voor de start van een lesblok, dan heeft CASKADE recht op een vergoeding wegens contractbreuk gelijk aan de helft van het factuurbedrag dat verschuldigd zou zijn tot het bereiken van de termijn nodig om het werk uit te voeren.

 

Bij het laattijdig annulering op de dag van de lesblok zelf, dan heeft CASKADE recht op een vergoeding wegens contractbreuk gelijk aan het volledig factuurbedrag dat verschuldigd zou zijn tot het bereiken van de termijn nodig om het werk uit te voeren.

 

Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk via mail of per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst door CASKADE is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de factuur, geldt niet als annulatie.

 

Artikel 13: Overmacht

Een tekortkoming van CASKADE in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant kan niet aan CASKADE worden toegerekend in een van de wil van CASKADE onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van CASKADE kan worden verlangd.

 

Onder dringende reden en overmacht worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand, overlijden, wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor CASKADE één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CASKADE er weer aan kan voldoen.

 

CASKADE is in een overmachtsituatie geen enkele vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Overmacht in hoofde van de klant ontbinden de overeenkomst niet. De overeenkomst wordt geschorst tot een redelijke termijn.

 

Artikel 14: Recht op ontbinding

De klant heeft enkel het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CASKADE toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt

 

PRIJZEN, BETALINGSMODALITEITEN, PROTESTEN EN KLACHTEN

 

Artikel 15: Prijzen en vergoedingsmodaliteiten

Alle prijzen die CASKADE hanteert zijn in euro’s en zijn exclusief btw. De prijzen die CASKADE hanteert voor haar producten en diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CASKADE te allen tijde wijzigen.

 

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door CASKADE vastgesteld op grond van de een gestart lesblok.

 

Bijkomend worden er verplaatsingskosten per afgelegde kilometer aangerekend tussen de maatschappelijke zetel te Berchem en de lesplaats, heen en terug. Het normale traject is niet de kortste, maar de snelste. Ook parkeerkosten worden doorgerekend.

 

Voor het cursusmateriaal wordt er voor een syllabus een kopijkost aangerekend per bladzijde of voor een handboek de prijs hiervan. De klant dient tien werkdagen voor aanvang van de lessen het definitief aantal cursisten door te geven om CASKADE in staat te stellen het aantal syllabussen en handboeken correct te voorzien. Elke deelnemer moet beschikken over een originele cursus dat werd opgemaakt door CASKADE. Afwezigheid van deelnemers na doorgeven van het definitieve aantal verminderen de prijs voor het cursusmateriaal niet.

 

Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.

 

Artikel 16: Betalingsmodaliteiten

De factuur dient betaald te worden ten minste vijftien werkdagen voor aanvang van de lessenreeks, tenzij anders overeengekomen. CASKADE behoudt zich het recht voor om bij niet-betaling van een factuur, de geplande en nog niet gegeven lessen te schorsen en te annuleren en een bijkomende vergoeding wegens contractbreuk te eisen gelijk aan 50% van het factuurbedrag.

 

De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld per aangetekend schrijven. De wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij of zij ten gevolge van deze opschorting of annulering zou lijden.

 

Indien een afwijkende betalingsregeling werd afgesproken en de factuur slechts na voltooiing van de lessenreeks betaalbaar is op een vastgelegde vervaldag, dan zijn volgende modaliteiten van toepassing: in geval van niet of laattijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele intresten ten belope van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 euro. De klant is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, onverminderd het recht van CASKADE om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is.

 

Artikel 17: Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de tegenpartij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 18: Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de tegenpartij afstand van zijn recht om een schuld aan CASKADE ter verrekenen met een vordering op CASKADE.

 

 

 

Artikel 19: Protesteren factuur

Indien de klant de factuur betwist, moet hij dit per aangetekend schrijven en binnen acht dagen na factuurdatum aan CASKADE overmaken. Indien blijkt dat het protest onterecht is, wordt de factuur als niet of als laattijdig beschouwd en zijn de modaliteiten zoals bepaald in artikel 12 en 15 van deze overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 20: Klachten

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van CASKADE dienen schriftelijk aan CASKADE te worden toegezonden binnen de acht dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

 

Klachten betreffende verborgen gebreken in de geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan CASKADE te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

 

De klant geeft bij een klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat CASKADE in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 

Artikel 21: Auteursrecht

Alle realisaties, creaties of ontwerpen van welke aard ook, komen zonder beperking toe en zijn en blijven eigendom van CASKADE. Het is de klant verboden het cursusmateriaal te verspreiden, te (laten) kopiëren, aan derden te tonen en/of te publiceren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CASKADE.

 

CASKADE verbindt er zich toe les te geven op een manier die overeenstemt met de goede normen van het vakmanschap. Cursussen worden geactualiseerd.

 

Artikel 22: Boetebeding

Indien de klant artikel 21 over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van CASKADE een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000,00 euro voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade in hoofde van CASKADE.

 

Het verbeuren van deze boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van CASKADE waaronder haar recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

Artikel 23: Vrijwaring

De klant vrijwaart CASKADE tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CASKADE geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 24: Aansprakelijkheid CASKADE

CASKADE is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant of potentiële klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien CASKADE aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

 

CASKADE kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en inkomsten, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Indien CASKADE aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Alle afbeeldingen en foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus of folder zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 

Artikel 25: Vervaltermijn

Elke recht van de klant op schadevergoeding van CASKADE vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten de toepasselijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

 

RECHTBANK

 

Artikel 26: Bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Alleen rechtbanken in het arrondissement van CASKADE zijn bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst.

 

PRIVACYVERKLARING

 

Artikel 27: Privacy en vertrouwelijkheid

De partijen verbinden er zich principieel en uitdrukkelijk toe om de bepaling van de wet van acht december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven.